Beetles Belgische gehoorzaamheidsavontuur
Beetles Belgian obedience adventure
Beetle deed 11 september 2004 tijdens de clubshow van de Australian Shepherd Club Belgium mee aan een gehoorzaamheidswedstrijd volgens het Belgische Programma 1. De Belgen hebben een enorm leuke en voor ons vrij ongebruikelijke gehoorzaamheidscompetitie, waarbij de keurmeester veel vrijheid krijgt om zelf het programma in te vullen. Dank aan Karin, Carry en Noelle voor de foto's!

During the clubshow of the Australian Shepherd Club Belgium on September 11 2004, Beetle participated in an obedience trial according to the Belgian Program 1 rules. The Belgians do have a very nice and for us quite unusual obedience competition, in which the judge gets a lot of freedom to fill in the exercises according to his own ideas. Thank you Karin, Carry and Noelle for the pictures!
Het aangelijnd volgen
De keurmeester kan tijdens het uitzetten van het volgparcours gebruikmaken van alle materialen die op het veld aanwezig zijn! In dit geval betekende het dat we bovenop de betonnen trap moesten starten met volgen, op de tweede tree een rechtsomkeert moesten maken, weer omhoog, om aan de andere kant weer naar beneden te lopen. Daarna over de blauwe ingegraven ton rechts van de trap stappen en een rechtsomkeert maken om een van de tonnen aan de linkerkant. Let wel: de keurmeester loopt het parcours één keer voor en daarna moet je zelf onthouden hoe je moet lopen. Er is géén ringsteward die zegt wat je moet doen!

Heel on leash
During the heel on leash exercise the judge can use all obstacles available on the field! During this trial it meant that we had to start with the heeling exercise on top of the concrete stairs. We had to make a right about turn halfway the stairs, go up again, and then go down on the other side. Then you had to step over the blue barrel in the ground on the right of the stairs and had to make a right about turn around one of the barrels on the left side. Beware: the judge shows you the heeling round once, after that you have to remember the track all by yourself. There is NO ringsteward telling you in which direction you should go!
Los volgen
Tijdens het los volgen, oftewel volgen in vrijheid, zoals het in België heet, moesten we een figuur acht rond deze blauwe tonnen lopen. In het midden lagen autobanden waar je samen met je hond overheen moest stappen.

Heel off leash
During the off leash heeling exercise, or 'follow in freedom' as the Belgians say, we had to make a figure eight around these blue barrels. In the middle you and your dog had to step over several car tires.
Daarna moesten we rond de houten tafel rechtsachter lopen. Beetle verloor hier 3 punten wegens 'pipi' - hij tilde in het hoge gras zijn poot op!
:-0

Vervolgens moesten we dwars over de grote band links heenlopen...
Then we had to walk around the wooden table on the right in the back. This is where Beetle lost 3 points for 'pipi' - he lifted his leg in the high grass! :-0

After that we had to walk straight over the big tire on your left...
Daarna nog een stukje linksomkeert om die band...
And then a left about around that tire...
...om met een zit te eindigen IN de andere band!
...to finish with a sit IN the other tire!
Onderbreking
Bij het onderdeel onderbreking moet je de hond achterlaten, voorroepen, halverwege laten liggen en weer voorroepen. In dit geval waren er onderweg extra punten te verdienen als de hond tijdens het terugkomen over de ingegraven ton achter de trap sprong.

Interruption
During the interruption exercise you have to leave your dog, call your dog, down your dog halfway and call your dog again. In this case the dog could earn some extra points if he would jump over the barrel in the ground behind the concrete stairs during the recall.
Hond af, verlaat je hond...
Down and leave your dog...
Wachten om te komen...
Waiting for the recall...
Beetle hier!
Beetle come!
Beetle af! ...Af!!
Beetle down! ...Down!!
(Dit is geen af binnen de vereiste vier meter)
(This is not a down within the requested four metres)
Na de interruptie (in dit geval 20 seconden) tot slot het voorkomen. Brave Beetle!
After the interruption (20 seconds this time) the final recall. Good boy!
Ter plaatse blijven
Tijdens de blijfoefening moesten de honden tussen de ingegraven grote banden liggen. De eigenaren moesten weglopen naar de andere kant van het veld, weer naar hun hond terugkeren en vervolgens naast hun hond het eind van de twee minuten blijf afwachten.

Stay exercise
During the stay exercise, the dogs had to stay down between the big tires in the ground. The owners had to walk away to the other end of the field, return to their dogs and then had to wait next to their dogs until the end of the two minute stay.
Beetle naast Pinto van Karin Hermans, de andere Nederlandse Aussie die zich in het Belgische gg-avontuur stortte
Beetle next to Pinto owned by Karin Hermans, the other Dutch Aussie that took part in the Belgian obedience adventure
Houdingen
Voor het onderdeel houdingen werden de honden weer tussen de banden neergezet, ditmaal in de zit. De eigenaar moest vervolgens van de keurmeester rondjes rond de banden lopen. Tijdens het eerste rondje moest je hond laten staan en tijdens het tweede rondje laten liggen. Het commando moest worden gegeven op het moment dat de eigenaar achter de hond was en je moest daarbij in beweging blijven!

Positions
For the positions exercise, the dogs had to stay between the big tires again, this time in a sit. The judge then told the owner to start making circles around the tires. During the first round, you should stand the dog, during the second round, you had to down your dog. You should give the commands when you were behind your dog and you had to keep on walking!

Voedsel weigeren
De oefening voedsel weigeren kan overal in het programma opduiken. Deze keer was het onderdeel van de oefening houdingen. Voorafgaand aan de oefening houdingen had de keurmeester wat lekker ruikende hapjes bovenop de grote banden gelegd. De hond mocht niet naar de banden opspringen. Moeilijk? Voor hetzelfde geld had de keurmeester een lekkere biefstuk naast je hond kunnen leggen tijdens de blijfoefening!

Refusing food
The refusing food exercise can occure anywhere in the program. This time, it was part of the positions exercise. Before the start of the positions exercise, the judge put some great smelling goodies on top of the big tires. The dog was not allowed to jump up to the goodies. Difficult? We should not complain as the judge also could have put a big juicy steak next to your dog during the stay!

Voorstellen
Tijdens het voorstellen moet je de keurmeester het gebit van je hond tonen. Daarna laat je de hond staan, zodat de keurmeester hem kan betasten.
Introduction
During the introduction you show the judge the teeth of your dog. Afterwards you put the dog in a stand, so the judge can go over him.
Apporteren
Tijdens het apporteren moest je naast een hek gaan staan zodat je het apporteervoorwerp aan de andere kant van het hek kon laten vallen. Vervolgens moest de hond op zoek naar een ingang (aan de andere kant, met in de ingang autobanden waar de hond overheen moest stappen) om bij het apporteerblok te komen. Beetle koos voor een alternatieve route en probeerde zijn dummy door het hek heen te pakken.

Retrieve
During the retrieve, you had to stand next to a gate so that you could drop your article on the other side of the gate. Afterwards the dog had to look for an entrance in the gate (at the other side, in the entrance were car tires over which the dog had to step) to reach the article. Beetle however found an alternative way and tried to grab his dummy through the gate.
Judith laughing her pants off while Beetle tries a completely new style of retrieving
Judith lacht zich een aap terwijl Beetle een geheel nieuwe methode van apporteren bedenkt
En raad eens wat... Beetle slaagt er binnen de vastgestelde tijd (ditmaal een minuut) in zijn langwerpige dummy door de verticale spijlen van het hek te krijgen!

And guess what... Beetle manages within the set time limit (this time one minute) to puzzle his elongated dummy through the vertical bars of the gate!
Dankjewel Beetle!
Thank you, Beetle!
Score Beetle:

Aangelijnde volgoefening/heel on leash: 12 (maximum 15)
Volgen in vrijheid/heel off leash: 7 (maximum 15)
Voedsel weigeren/refusing food: 10 (maximum 10)
Ter plaatse blijven/stay exercise: 10 (maximum 10)
Onderbreking/interruption: 11 (maximum 20)
Houdingen/positions: 9 (maximum 10)
Voorstellen/introduction: 5 (maximum 5)
Apporteren/retrieve: 14 (maximum 15)
Aftrek/deduction: 3 ('pipi')
Totaal/total: 75 points (maximum 100)
Beetle won met deze score een tweede plaats: 75 van de 100 punten betekent een 7,5 en dat lijkt voor ons buitenlanders een goed rapportcijfer te zijn. In feite is het helemaal niet zo'n bevredigend resultaat, aangezien je in België minimaal 90 van de 100 punten (!) nodig hebt voor een kwalificerende score. Je hebt 10 (!) kwalificerende scores om door te mogen naar het volgende programma! Buitenlanders mogen helaas niet aan officiële Belgische gehoorzaamheidswedstrijden meedoen. We waren er dan ook niet voor de punten, maar vooral voor het plezier!

Beetle won a 2nd place with this score: 75 out of 100 points means a 7,5 which for us being foreigners seems to be a good report mark. In fact, it isn't that satisfactory as in Belgium, in Program 1 you need a minimum of 90 out of 100 points (!) to have a qualifying score. You need 10 (!) qualifying scores to move on to the next program! People from abroad unfortunately are not allowed to compete in official Belgian obedience trials. So anyway, we weren't there for the points, just for the fun!